Jednym z czynników pobudzających wzrost gospodarczy jest umiejętność przetwarzania i korzystania z informacji zzebranych za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Znaczenie tego typu działań dla wzrostu gospodarczego podkreśla komunikat KE "i2010- Europejskie społeczeństwo informacyjne dla wzrostu i zatrudnienia", według którego technologie informacyjne w ostatnich latach odpowiadają za około 25% wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności UE. Nowoczesne rozwiązania towarzyszą wszystkim obywatelom UE i mają coraz większy wpływ na ich codzienne życie, co w konsekwencji prowadzi ludzkość do transformacji w kierunku tzw. "Społeczeństwa Informacyjnego" (SI).

SI, zgodnie z narodową strategią rozwoju określane jest jako "społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych stanowi znaczną wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową".

Kluczowym problemem województw w Polsce, w tym woj. Podlaskiego, jest brak Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wpisującej się w Strategię Rozwoju Województwa i wyznaczającej kierunki jego transformacji w najbliższych latach. Ważną rzeczą jest również posiadanie sprawnego systemu monitorowania zmian zachodzących w Społeczeństwie Informacyjnym i badającego jego wpływ na wzrost gospodarczy regionu. Innym widocznym problemem województwa jest brak partnerskich działań na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W odpowiedzi na powyższe problemy władze województwa wraz z Uniwersytetem w Białymstoku zawiązały partnerstwo mające na celu wspólne opracowanie Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz stworzenie Interoperacyjnego Systemu Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym (ISZSI), które to będą punktem odniesienia dla programów operacyjnych, strategii sektorowych, długofalowych planów określających kierunki działań i pozostałych dokumentów politycznych i programowych na poziomie regionu.

 

Projekt „e-Podlaskie -kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesór adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Czas trwania projektu: 01.07.2010r.-30.11.2011r.
Budżet projektu: 1.999.998,00 zł
85% budżetu pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej,  15% z budżetu państwa

Baner
1