Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Z największą przyjemnością informujemy, iż dnia 08.11.2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Podlaskie”.

Powstały dokument jest wynikiem przeprowadzonych badań, prac zespołów eksperckich oraz szerokich konsultacji społecznych i przedstawia analizę aktualnego stanu Społeczeństwa Informacyjnego województwa oraz rekomendacje dalszych działań w pięciu obszarach tematycznych, tj. e-Administracja, e-Biznes, e-Edukacja, e-Zdrowie i Sieci teleinformatyczne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapisami Programu Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Podlaskie”, którego treść zamieszczona została poniżej oraz kartami działań wspierających jego realizację.

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

- Karty działań e-Administracja
- Karty działań e-Biznes
- Karty działań e-Zdrowie
- Karty działań e-Edukacja
- Karty działań Sieci teleinformatyczne

Mając na względzie fakt, iż opracowanie będzie punktem odniesienia dla kolejnych programów rozwojowych, strategii sektorowych, planów określających kierunki działań oraz innych dokumentów przygotowywanych na poziomie regionu, ważne jest by w jego wdrażaniu uczestniczyła jak najszersza grupa podmiotów, w tym: JST, firm, instytucji otoczenia biznesu i urzędów lokalnych. Dlatego też zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Partnerstwie na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, którego celem będzie wspólne działanie na rzecz e-Rozwoju województwa i działań nakreślonych w treści Programu.

Deklaracja Partnerstwa

Zapraszamy do wypełnienia załączonej Deklaracji Partnerstwa oraz odesłanie jej na adres jednego z Biur Projektu "e-Podlaskie":
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska
63, 15-062 Białystok
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

lub jej dostarczenie podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie dnia 25.11.2011r.

Baner
1